Spryciu

118 tekstów – auto­rem jest Spry­ciu.

Ma­larz ma­luje kom­bi­nacją trzech pod­sta­wowych barw, pi­sarz posługu­je się mi­liona­mi słów które dla każde­go znaczą in­ny, in­dy­widual­ny obraz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 września 2013, 20:22

Ptak

Sie­dzi sa­mot­nie na ławeczce, roz­pościera skrzydła i z za­cieka­wieniem ogar­nia po­ruszające się ulicą cienie. Po­ruszają się żwa­wo lecz bez de­ter­mi­nac­ji. Śpieszą się do miej­sc które są im przez­naczo­ne przez co czują się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 2 sierpnia 2013, 00:34

Potencjometr

Jeśli wyt­worze świat, „mój włas­ny świat” w którym będę tyl­ko Ja. Świat z które­go wyk­luczę wszys­tkich tych którzy stają się dla mnie solą w oku. Stanę się w efek­cie tak nierealis­tyczny jak [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 lipca 2013, 18:11

Czas jest na wszys­tko, by­le nie wszys­tko w jed­nym czasie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 lutego 2013, 00:36

Nie pal­cie mostów po­wie­dzieli, kiedy już nie było cze­go palić. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 19 października 2012, 01:05

wiem, że nic nie wiem - pod­stawówka
mo­ja niewie­dza, jest już wiedzą - gimnazjum
nie pojmę wszys­tkiego, wiedząc ile nie wiem - szkoła średnia
nie wiem te­go, cze­go nie wie­dzieć po­winienem - studia
umrę głupi bo wie­dza jest bólem a niewie­dza jest cnotą - życie 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 września 2012, 20:48

Zaćmienie księżyca czyli księżyc w cieniu.

cho­ciaż gwiazd nie lu­bię a niebo mnie nie oczaruje
cho­ciaż sam z sobą spędzam no­ce długie
nie proś mnie więcej przy świet­le księżyca
bym Cię przy­tulał i głas­kał tam gdzie kamienica
niech gwiaz­dy nie spoglądają a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 lipca 2012, 14:02

Na co tyle luster? Nawet pod prysznicem...

Przyt­ra­fia się to każde­mu, prędzej czy później. Kiedy pat­rzy­my na siebie przez pryz­mat - roz­szcze­piamy się, na bar­wy pod­sta­wowe, w których to widzi­my swo­je po­zyty­wy i ne­gaty­wy. Prag­niemy, aby nasze naj­lep­sze odbicie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 3 lipca 2012, 00:44

W zasięgu zmysłów, zwany życiem.

Po­myślcie so­bie sferę, lecz nie re­gularną w swoim kształcie. Przes­trzeń zarówno wy­pełnioną, jak i spus­toszoną, bliską i da­leką za­razem. Jej cen­trum sta­nowi­cie wy sa­mi w po­jedyn­czej oso­bie ja­ko is­to­ta. Niepot­rzeb­nie byłoby to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 26 czerwca 2012, 14:31

Kiedy czu­jesz że życie prze­sypu­je się Ci przez pal­ce jak piasek, ryt­micznie tak i niepow­strzy­manie. Spośród ziaren wyłania się ka­mień które­go z taką łat­wością się nie pozbędziesz, który sta­nowi Ci kot­wicę do dal­sze­go działania i być może kry­je w so­bie diament. Lecz to ty de­cydu­jesz jak bar­dzo za­ciśniesz swą dłoń. 

myśl • 25 czerwca 2012, 00:07

Spryciu

Zmieniło mnie to.

Zeszyty
  • Nowy Rozdział – Pisze no­wy roz­dział swo­jego życia... Uwie­czniam tu­taj prze­myśle­nia z tym związa­ne. Zap­raszam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Spryciu

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność